Výzva Svobodné levice

Výzva všem lidem,

kteří si ještě vzpomenou

na svobodu a lidská práva jako levicové ideály

Jsme levičá­ci růz­ných prou­dů, kteří se kvů­li vyhro­cení glo­bální­ho vývo­je na růz­ných rovinách spo­ji­li, aby spo­lečně boj­ova­li za demo­kra­tick­ou budouc­nost ve svo­bo­dě a míru a za udržení základ­ních lids­kých práv pro všechny.

 

Sjed­noti­li jsme se ve sku­pině „Svo­bod­ná levice“. Spo­ju­je nás odmí­tá­ní pro­ti­de­mo­kra­tických opa­tření, která se v Něme­cku i ve svě­tě upla­tňu­jí ve jmé­nu úda­j­né ochra­ny před koronavirem.

 

Máme za to, že kapi­ta­li­stické struk­tu­ry, nepřiměřeně auto­ri­ta­tiv­ní jed­ná­ní vlád a levice, která se ome­zu­je výlučně na iden­tit­ní a sym­bolick­ou poli­ti­ku, nemůžou nabídn­out adek­vát­ní odpo­vě­di na glo­bální pro­blé­my, kte­ré se v době koro­na­vi­ro­vé pan­de­mie sta­ly zře­telný­mi a hro­zí masiv­ním převratem.

 

 • Glo­bální růst hla­do­vých kri­zí (včet­ně Evropy)
 • Masiv­ní nez­da­ry při boji s chu­do­bou, ničení spo­lečens­ké­ho pokro­ku a glo­bální­ho blaho­bytu, maso­vá nezaměstnanost
 • Ničení spo­lečens­kých výdo­byt­ků, pře­de­vším na glo­bálním Jihu, pokud jde o lids­ká prá­va, rov­no­práv­nost, spra­vedl­nost mezi pohlavími
 • Masiv­ní urych­lo­vá­ní digi­ta­li­zace bez demo­kra­tické­ho podí­lu a uvá­žení důs­led­ků pro spo­leč­nost, demo­kra­cii a lidi (např. spo­leč­nost dvou tříd)
 • Nucená digi­ta­li­zace a ji dopro­vá­ze­jí­cí kon­tro­la a dohled
 • Tele­me­dicíns­ké zás­o­bo­vá­ní z retor­ty, zaví­rá­ní nemoc­nic i během pan­de­mie, péče o paci­en­ty pomocí umělé inte­li­gence, bez ohle­du na potře­by lidí
 • Růst auto­ri­ta­tiv­ní­ho počí­ná­ní vlád a vůd­covs­ké­ho sty­lu; z toho ply­ne hro­zí­cí glo­bální trans­for­mace demo­kra­cií v auto­ri­tá­řs­ké postdemokracie
 • Další odbourá­vá­ní základ­ních lids­kých práv
 • Ničení sociálních zákla­dů, ničení infra­struk­tu­ry, spo­leč­né­ho vlast­nict­ví, aut­ar­kie. Pri­va­tizace důleži­té infra­struk­tu­ry do stá­le menších superkoncernů
 • Masiv­ní kon­cen­trace médií, vliv digi­tálních kon­cernů na žurnalistiku
 • Kon­cen­trace bohatství; další masiv­ní přeroz­dě­l­o­vá­ní zdo­la nahoru
 • Závis­lost na vel­kých kon­cernech při zásobování
 • Masiv­ní ště­pení spo­leč­nos­ti a zužo­vá­ní názo­ro­vé­ho koridoru
 • Hro­zí­cí urba­ni­zace a nuce­né vylid­nění ven­ko­va a s tím peka­ri­zace v oblas­ti byd­lení a života
 • Rizi­ka válek a násilných povstání
 • Ničení vybo­jo­vaných etických stan­dar­dů ve vědách. Pří­klad: celoži­vot­ní boj Ruth Hub­bar­do­vé (prv­ní řád­né pro­fe­so­ry pří­rod­ních věd na Har­var­do­vě uni­ver­zi­tě) za etické zása­dy v lids­ké gene­ti­ce a ve vědách je mařen a pře­kračo­ván. Mís­to toho hro­zí nový nárůst nee­tických prak­tik jako nová euge­ni­ka
 • Růst domá­cí­ho násilí, zná­silnění, týrá­ní, psy­chických a dušev­ních one­mocnění kvů­li lock­downu a zatí­žení opa­tření­mi. Mezi obě­ti patří i vel­mi mla­dí a vel­mi staří lidé a menši­ny, již své utrpení čas­to vůbec nemo­hou sdělit.
 • Ros­toucí eko­lo­gické hrozby
 • Stou­pa­jí­cí dis­kri­mi­nace a poš­ko­zo­vá­ní lidí s přiz­naným, nut­ným osvo­bo­zením od nošení roušky
 • Ničení umění, kul­tu­ry a sva­lení zátěže opa­tření pře­de­vším na sou­kromý sektor

 

Sez­nam by mohl být ješ­tě dlo­uhý. Pro­to je tře­ba sil­né levice, aby čeli­la aktuální­mu vývo­ji a ros­toucím pro­blé­mům v důs­led­ku pan­de­mické­ho dění a opatření.

 

Kdo je Svobodná levice?

 

Svo­bod­ná levice se chce zasa­zo­vat o zří­zení svo­bod­né a spra­ved­li­vé spo­leč­nos­ti a odstranění vykořisťo­vá­ní lidí utlačo­va­tel­ským sys­té­mem a pev­ně se drží kla­sické­ho levico­vé­ho ideá­lu. Pro­tože se od něj mno­ho levico­vých stran, orga­ni­zací a usku­pení téměř úplně vzdá­li­lo a hra­je do karet vykořisťo­va­tel­ské­mu sys­té­mu, směřu­je naše kri­ti­ka i na ně. Zenit je dáv­no pře­kročen, obrat, který musí při­jít zdo­la, je nez­byt­ně nutný!

 

Zadalší odmí­tá­me zkres­lo­vá­ní a rám­co­vá­ní poj­mů a defi­nic, kte­ré se snaží zdis­kre­di­to­vat jakou­ko­li kri­ti­ku panu­jí­cí­ho sys­té­mu, vlád, kon­cernů a mocen­ských elit jako „genuin­ně anti­se­mit­skou“ (srov. výro­ky Anet­ty Kaha­no­vé) nebo „struk­turálně anti­se­mit­skou“, „pra­vico­vou“, „syro­vá proh­lá­šení“ a „kon­spi­rační“ apod. Tady vidí­me do spo­lečens­ké­ho a poli­tické­ho ohně přilé­vat olej zvlá­š­tě vel­ké čás­ti médií, kte­ré otra­vu­jí, pod­va­zu­jí jaké­ko­li demo­kra­tické pro­ce­sy a poli­ti­cky a v rámci spo­leč­nos­ti dále popohá­ně­jí ště­pení a roz­tržky. Poj­my jako anti­se­mi­tis­mus nebo pra­vico­vý tím navíc jsou okrá­dá­ny o jaký­ko­li výz­nam, což pokři­vu­je a zneš­ko­dňu­je poro­zu­mění spo­lečens­ké­mu pro­blé­mu sku­teč­né­ho anti­se­mi­tis­mu, a tím boji pro­ti pra­vico­vým a anti­se­mit­ským struk­turám a vzor­cům myš­lení více ško­dí, než přispívá.

 

Demo­kra­tické hnu­tí odpo­ru pro­ti koro­na­vi­ro­vým opa­třením je jed­ním z nej­vě­tších hnu­tí „zdo­la“ od doby pová­leč­né­ho Něme­cka. Je zce­la kon­form­ní s tra­diční­mi hod­nota­mi a cíli eman­ci­pačních a levico­vých hnu­tí před rokem 2020, jako demo­kra­cie zdo­la a sebe­určení, odhléd­nu­to od něk­terých pokusů o instru­men­ta­li­za­ci a přešlapů. Nepři­pus­tí­me, aby byla tato šan­ce pro­marně­na a pozi­tiv­ní výdo­byt­ky minulých hnu­tí odpo­ru a svo­bo­dy bez kri­tiky zmaře­ny reak­ci­oná­řs­kou a auto­ri­tá­řs­kou vládou!

 

Pro­tože vel­ká část poli­tické levice toto hnu­tí paušálně odsu­zu­je, namís­to aby se kon­struk­tiv­ně kon­fron­t­ova­la s její­mi obs­a­hy, pro­mešká­vá jedi­neč­nou his­to­rick­ou pří­leži­tost zís­kat pozor­n­ost, nas­to­lit esen­ciální poža­dav­ky na veře­j­né blaho, roz­vin­out vize budoucí­ho souži­tí a čelit vývo­ji k auto­ri­tá­řs­ké­mu reži­mu. Z vel­ké čás­ti zaží­vá­me reak­ci mís­to akce. Pře­vá­žně zůs­tá­vá u reak­ce „pro­ti pra­vici“ na jaké­ko­li pro­tes­ty zdola.

 

To je zra­da všech eman­ci­pačních a levico­vých ideá­lů a záměrů a žene vpos­led­ku nové hnu­tí dopra­va (a tak tomu má zřej­mě pod­le úmys­lů impe­riální pro­pa­gan­dy také být).

 

Výs­lov­ně odmí­tá­me, aby byly levico­vé ideá­ly odevz­dá­ny takzva­né­mu stake­hol­der­ské­mu kapi­ta­lis­mu a s tím zneuži­ty a zne­hod­no­ce­ny pro naplnění kapi­ta­li­stických cílů, niko­li humán­ních ideá­lů. Uká­zat ten­to roz­díl je pro nás nalé­ha­vým úkolem.

 

Svo­bod­ná levice chce při­vést k živo­tu širo­ké, sjed­no­ce­né a jed­not­li­vé prou­dy pře­sa­hu­jí­cí hnu­tí, orga­ni­zo­vat se decen­tra­lizo­vaně a zdo­la, aby necha­la vzni­kn­out obno­vě eman­ci­pační­ho hnu­tí naplně­né­mu pra­vou solidaritou.

 

Masiv­ní výz­vy součas­nos­ti a budouc­nos­ti můžou být zvlád­nu­ty jen humán­ním způ­s­o­bem a jen spo­lečně se vše­mi lid­mi. Pro­to potře­bu­je­me svo­bod­nou levici, vyz­bro­je­nou tra­dičním vzo­rem a vize­mi budouc­nos­ti, aby­chom těch­to cílů dosáhli.

 

Naše vize:

 

 1. Okamži­té glo­bální obno­vení všech základ­ních lids­kých práv, jejich zacho­vá­ní i a zrov­na s ohle­dem na aktuální vývoj v digi­ta­li­za­ci, auto­ma­tiza­ci a pos­tu­pu­jí­cí výdo­byt­ky v biotechnologii
 2. Napro­s­tá trans­par­ent­nost vlád, vedoucích insti­tucí a orga­ni­zací a jejich pře­ve­dení pod demo­kra­ticko-spo­lečens­kou kon­tro­lu, i sou­kro­mo­hos­po­dá­řs­kých mediálních struk­tur včet­ně inter­neto­vých kon­cernů a sociálních sítí
 3. Věde­cko-inter­di­sci­pli­nárně fun­do­va­né přez­ko­umá­ní dění v sou­vis­los­ti s koro­na­vi­rem, obsáh­lou analý­zu pro­s­pěchu a škod, zjiš­tění pro­fi­té­rů, ovli­vňo­vá­ní (lob­bo­vá­ní ad.) a dalších věcí v pozadí, kte­ré se děly ve jmé­nu a/nebo ve stí­nu korony
 4. Plné a féro­vé odš­kod­nění a nad ně jdoucí pod­po­ra všech, kteří byli koro­na­vi­ro­vý­mi opa­tření­mi pos­tiže­ni. Dosa­vad­ní pro­fi­té­ři kri­ze musí nést zod­po­věd­nost za finanční a spo­lečens­ké nás­led­ky a uhra­dit je
 5. Pod­po­ra celos­po­lečens­ké dis­ku­se o tom, jak lze do budouc­na zab­rá­nit anti­de­mo­kra­tickým top-down-opatřením
 6. Základ­ní prá­va a infor­mační sebe­určení, prá­vo na ana­lo­gický život, inti­mitu vlast­ních myš­le­nek a jed­ná­ní. Žád­né kon­cer­ny kon­tro­lo­va­né pod­vá­dění ve sty­lu block­chai­no­vých identit
 7. Budo­vá­ní zdra­vot­ní­ho sys­té­mu ve pro­s­pěch obe­c­né­ho bla­ha namís­to čis­té­ho udržení sys­té­mu, sku­tečná ochra­na rizi­ko­vých sku­pin, ochra­na a léč­ba pro všech­ny, kteří je potře­bu­jí a chtě­jí. Žád­né nuce­né izo­lace, žád­né hos­po­dá­řs­ky a záj­mo­vě ori­en­to­va­né postupy
 8. Zes­po­lečenš­tění důleži­té infra­struk­tu­ry za úče­lem ochra­ny před pri­va­tizací a profitem
 9. Dobro­vol­né očko­vá­ní: obsáhlé objas­nění a kon­tro­la bez­peč­nos­ti nových tech­no­lo­gií na bázi geno­vé ter­a­pie (mRNA, Vek­tor), abso­lut­ní dobro­vol­nost bez sociální­ho nebo exis­tenční­ho tla­ku a zne­výho­dňo­vá­ní. Za pří­pad­né ško­dy způ­so­be­né očko­vá­ním musí výrob­ce nést nás­led­ky. Žád­né prá­vo na patent při finan­co­vá­ní z daní
 10. Pod­po­ra za sebe sama zod­po­věd­ných, sebe sama urču­jí­cích a své­práv­ných občanů namís­to „titty­tain­men­tu“
 11. Zacho­vá­ní aut­ar­kních struk­tur pro svo­bod­nou spo­leč­nost (pří­klad pří­jem v hotovosti)
 12. Rov­né zachá­zení a plná prá­va pro lidi, kteří z nalé­ha­vých důvo­dů (lékařs­kých, kvů­li pos­tižení apod.) nemo­hou nosit rouš­ku; tady je nalé­ha­vě tře­ba jednat!
 13. Použí­vá­ní digi­ta­li­zace a nových tech­no­lo­gií k posi­l­o­vá­ní svo­bod­ně­jších, nezá­vis­lých způ­s­o­bů živo­ta a k pod­poře živé, pra­vé demokracie

 

Zveme Vás ke společnému boji 
za opravdu svobodnou a spravedlivou společnost. 
V tuto chvíli budujeme regionální skupiny,
které se na Vás těší! Připojte se! 
Jako levičáci nepokládáme za možné vyjednávat o následujících hodnotách a zásadách:

 

 • Všich­ni lidé mají ste­j­nou hod­no­tu a tatáž nez­ci­zi­telná základ­ní práva!
 • Odmí­tá­me dis­kri­mi­naci kvů­li půvo­du, bar­vě kůže, náboženst­ví, pohl­a­ví, sexuální ori­ent­a­ci ad.!
 • Spo­ju­je nás cíl zří­zení svo­bod­né, demo­kra­tické a spra­ved­li­vé spo­leč­nos­ti a odstranění vykořisťo­vá­ní člo­vě­ka člověkem!

 

Ať žije svoboda a lidské právo!

 

Svo­bod­ná levice 1. 1. 2021

více na telegramu

https://t.me/svobodna_levice